Friday, August 21, 2009

dahon ng bayabas: anesthesia ng tunay na lalakewalang turuk-turok,
nguya, dura at talon sa ilog!

No comments:

Post a Comment